Skip to content

Algemene verkoopsvoorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: elke aanbieding van goederen zoals HEATSAIL die op een beurs, catalogi, folders of anderszins aan de koper doet.
Algemene voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, zoals die van toepassing zijn op elk aanbod vanwege HEATSAIL.
Koper: iedere rechtspersoon, professioneel die, uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden, de door HEATSAIL op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
Goederen: alle stoffelijke goederen die het voorwerp zijn van een overeenkomst, alsmede alle stoffelijke resultaten van dienstverlening door HEATSAIL .
Overmacht: een situatie waarbij een tekortkoming niet aan HEATSAIL, noch aan de koper kan worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
Overeenkomst: elke overeenkomst inzake de verkoop van goederen tussen een koper en HEATSAIL.
Prijs: de prijs van het aangeboden goed, zoals die in Artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is omschreven.
Verkoop: een door HEATSAIL georganiseerd systeem voor verkoop aan kopers.
ARTIKEL 2 TOEPASSINGSGEBIED
1. In huidige algemene voorwaarden wordt met “HEATSAIL” verwezen naar HEATSAIL NV met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 7A08 te 2550 Kontich, België, KBO 0845.705.287.
2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de koper of van enige derde uitgaan.
3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en/of offerte gesloten tussen de koper en HEATSAIL en maken daar integraal deel van uit.
4. De Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de achterkant van de offerte of factuur, de website van HEATSAIL en kunnen verkregen worden op enkelvoudig verzoek.
ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de  koper en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. (zie verder art. 4)
2. HEATSAIL is gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden, indien hij gegronde reden heeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Deze grond kan een concrete en recente negatieve ervaring zijn van HEATSAIL met de koper of dat deze koper niet aan de voorwaarden voldoet zoals deze zijn geformuleerd in deze Algemene Voorwaarden of in het Aanbod.
ARTIKEL 4 DE OFFERTES
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de offertes van HEATSAIL slechts geldig voor een periode van maximum 1 maand. Offertes worden steeds opgesteld aan de hand van de gegevens verstrekt door de koper en zijn voor wijziging vatbaar.
2. Elk order van de koper bindt de koper, doch HEATSAIL zal slechts gebonden zijn na de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van deze order door HEATSAIL of een bevoegde vertegenwoordiger van HEATSAIL. In het geval dat de aanvaarding van een offerte enige wijziging of voorbehoud inhoudt t.a.v. de door HEATSAIL voorgestelde offerte, komt er pas een overeenkomst tot stand indien HEATSAIL zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de wijziging of het voorbehoud.
3. In geval van annulatie van de bestelling, zal de koper aan HEATSAIL een forfaitaire en conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn van 30% van het bedrag van de bestelling/offerte, met een minimum van 250,00 EUR.
4. De algemene voorwaarden van HEATSAIL alsook de gebruiksvoorschriften/handleiding zoals verstrekt door HEATSAIL en bedoeld voor de specifieke producten door hen vervaardigd en verstrekt, zoals o.a. DOME, maken onlosmakelijk deel uit van de verkoopovereenkomst  en derhalve van de algemene voorwaarden.
5. Door de ondertekening van de verkoopovereenkomst, erkent de koper deze beide (zijnde de algemene voorwaarden en de gebruiksvoorschriften/handleiding) te hebben gelezen en deze voor akkoord te hebben aanvaard.
ARTIKEL 5 DE PRIJS
1. De Prijs zal schriftelijk en ondubbelzinnig aangebracht worden op de offerte en in EURO worden uitgedrukt.
2. In deze prijs is de BTW inbegrepen, tenzij anders aangegeven. Eventuele druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen zullen eveneens worden verrekend.
3. HEATSAIL kan de Prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst doch voor aflevering niet verhogen, tenzij:
A) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of door de fabrikant opgelegde prijswijzigingen; of
B) de koper na de totstandkoming van de Overeenkomst alsnog wijzigingen wenst in de uitvoering daarvan; of
C) er sprake is van een kennelijke fout.
4. De prijzen zoals vermeld door HEATSAIL in de offerte gelden exclusief gebeurlijke leverings- en transportkosten.
ARTIKEL 6 LEVERING
1. De vermelde leveringsdata of leveringstermijn, worden ter goeder trouw gegeven. Het niet naleven van de vastgestelde termijn stelt HEATSAIL in geen geval aansprakelijk en kan geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding, interesten of weigering de goederen in ontvangst te nemen en kan evenmin een grond vormen tot verbreking van de overeenkomst.
2. De levering gebeurt op kosten en op risico van de koper.
ARTIKEL 7 CONFORMITEIT
1. HEATSAIL staat er voor in dat de Goederen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn (deugdelijk en bruikbaar zijn) alsmede voor een bijzonder gebruik voorzover dat is overeengekomen en dit cfr. de gebruiksvoorschriften/handleiding dewelke onlosmakelijk deel uitmaakt van de Overeenkomst. HEATSAIL is niet gebonden door de publiekelijk afgelegde verklaringen inzake de bijzondere eigenschappen van de Goederen, indien HEATSAIL aantoont dat deze bedoelde verklaring niet bekend was of redelijkerwijze niet bekend kon zijn, deze verklaring voor het sluiten van de Overeenkomst was rechtgezet of de beslissing tot aankoop van de Goederen niet door deze verklaring beïnvloed kon zijn.
2. De koper staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens, en dient de weergave ervan op de bestelbon te controleren.
3. De koper dient HEATSAIL binnen de 8 dagen vanaf de levering schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen van enig zichtbaar gebrek, bij gebreke waaraan deze klacht onontvankelijk is. (zie verder art. 9)
4. Indien het geleverde product behept zou zijn met een verborgen gebrek, dient de koper HEATSAIL hiervan per aangetekend schrijven in kennis te stellen binnen een termijn van 5 dagen nadat het verborgen gebrek is ontdekt of waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen ontdekt worden, bij gebreke waaraan de klacht onontvankelijk is. (zie verder art. 9)
ARTIKEL 8 OVERMACHT
1. Een partij is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van haar verplichtingen, in zoverre zij aantoont dat :
– de niet nakoming te wijten was aan een beletsel buiten haar wil, en
– dat van haar redelijkerwijs niet verwacht kon worden rekening te houden met het beletsel en de gevolgen hiervan voor haar vermogen tot nakoming van haar verplichtingen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst
– dat zij zit beletsel of de gevolgen ervan niet redelijkerwijs had kunnen voorkomen of ondervangen.
2. Een partij die weet heeft gekregen van dergelijk beletsel zal de andere partij hiervan onverwijld in kennis stellen. De andere partij dient tevens te worden geïnformeerd indien de grond tot ontheffing ophoudt te bestaan. Indien zodanige kennisgeving is uitgebleven, is de in gebreke blijvende partij aansprakelijk voor vergoeding van de schade die anders had kunnen worden voorkomen. (zie verder art. 13)
3. Een grond voor ontheffing onder dit beding ontslaat de in gebreke blijvende partij van aansprakelijkheid voor schadevergoeding, boetes en andere contractuele sancties, met uitzondering van de verplichting rente over de verschuldigde bedragen te betalen voor zolang en voor zover zodanige grond blijft bestaan.
4. Indien de gronden voor ontheffing van aansprakelijkheid langer dan 6 maanden voortduren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van opzegging te beëindigen. (zie verder art. 13)
ARTIKEL 9 GARANTIE
1. HEATSAIL handelt uitsluitend als producent/verkoper en niet als installateur of raadgever, bijgevolg kan door de koper of door enige verdere afnemer nooit enige aansprakelijkheid van HEATSAIL worden ingeroepen voor enige tekortkoming volgend uit de installatie van het product, dan wel de plaats van de installatie van het product, aangezien HEATSAIL hieraan volkomen vreemd blijft. HEATSAIL verwijst naar de uitvoerige gebruiksaanwijzing/handleiding van zijn producten, dewelke onlosmakelijk deel uitmaakt van de verkoopovereenkomst en dewelke voor akkoord zijn gelezen en goedgekeurd door de koper. Verder gaat HEATSAIL uit van de deskundigheid van de koper en de product know-how van de installateur en/of raadgever van de koper en dit ongeacht de gebeurlijke meningen van de vertegenwoordigers/aangestelden van HEATSAIL of HEATSAIL zelf of de vragen die tot de vertegenwoordigers/aangestelden van HEATSAIL of HEATSAIL zelf worden gericht.
De koper is steeds verplicht om de lokale regelgeving omtrent de installatie- en toepasbaarheid voorwaarden van de producten na te gaan en deze derhalve eveneens na te leven. In ieder geval kan HEATSAIL hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden, noch aansprakelijk worden gesteld.
2. De koper verbindt zich er uitdrukkelijk toe om de inhoud van art. 9.1. mee te delen aan iedere verdere afnemer en dit te doen gelden aan iedere verdere afnemer die deze verbintenis doet overgaan. De koper verbindt zich dan ook tot het verlenen van vrijwillige tussenkomst en vrijwaring lastens HEATSAIL voor enige aansprakelijkheid lastens HEATSAIL ingevolge enige gebeurlijke tekortkoming aan de installatie van het product, dan wel de niet naleving van de lokale wettelijke vereisten m.b.t. de installatie, het gebruik en de toepasbaarheid voorwaarden.
3. De garantie is afhankelijk van het type product en wordt vermeld in de betreffende offerte.
4. HEATSAIL verstrekt aan de koper een fabrieksgarantie voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de Goederen. Dit betekent dat bij enige gebreken of defecten bij normaal gebruik aan het goed tot 1 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, val of schokken, nalatigheid, slecht onderhoud of gebruik in strijd met de voorschriften van de fabrikant of zoals voorgeschreven in de handleiding verstrekt door HEATSAIL, evenals slijtage worden niet door de garantie gedekt.
5. De aansprakelijkheid van HEATSAIL jegens de koper is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot zijn garantieverplichting. Elke vordering uit hoofde van bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte en/of andere vormen van gevolgschade is uitgesloten. (zie hoger art. 8.1.)
6. De koper dient HEATSAIL uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de koper het gebrek in conformiteit heeft vastgesteld, schriftelijk  en aangetekend op de hoogte te brengen van het gebrek aan overeenstemming van de Goederen. Na deze termijn zal  HEATSAIL niet meer instaan voor deze gebreken. Deze termijn wordt verminderd tot 48 uur wanneer het gaat om zichtbare gebreken. (zie art. 7.3 en 7.4)
7. De garantie geldt niet, indien de goederen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van HEATSAIL gewijzigd of herwerkt werden door derden.
ARTIKEL 10 BETALING
1. De facturen en/of vorderingen van HEATSAIL zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 7A08 te 2550 Kontich, België. De betaling dient stipt te gebeuren volgens de betalingsvoorwaarden van de overeenkomst en de desbetreffende facturatie.
2. Bij niet betaling op de vervaldag van de facturen of voorschotten is de koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 12% per jaar vanaf de vervaldag en is HEATSAIL tevens gerechtigd op een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% van de verschuldigde bedragen aan te rekenen met een minimum van € 300,00.
3. HEATSAIL is dan eveneens gerechtigd zijn verdere contractuele prestaties uit te stellen, dan wel de overeenkomst te doen ontbinden lastens de koper. De koper kan alsdan geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. De reeds uitgevoerde betalingen blijven steeds verworven.
4. Indien komt vast te staan dat de koper insolvabel is en/of de financiële situatie van de klant ten aanzien van de betaling risico’s inhoudt, kan HEATSAIL de overeenkomst [doen] ontbinden ten nadele van de klant of de uitvoering ervan uitstellen, tenzij de betrokken partij voldoende waarborgen verstrekt tot nakoming van haar verplichtingen.
5. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens die op de Overeenkomst betrekking hebben onverwijld en uiterlijk binnen de 8 dagen aan HEATSAIL te melden.
ARTIKEL 11 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN OVERDRACHT VAN RISICO
1. HEATSAIL behoudt zich de eigendom van de aan de koper geleverde Goederen voor zolang de koper deze niet volledig heeft betaald, onverminderd de aan de koper op grond van de wet toekomende rechten. De koper wordt pas eigenaar van de gekochte Goederen als hij de koopsom volledig aan HEATSAIL  heeft voldaan. Voor de eigendomsoverdracht is de koper niet gerechtigd om over de Goederen te beschikken, deze te vervreemden, om te vormen, over te dragen en/of te bezwaren.
2. Partijen komen overeen dat de goederen pas onroerend door bestemming of incorporatie kunnen worden na de algehele en correcte betaling door de koper.
3. De overdracht van risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Goederen, gaat over op de koper op het ogenblik van de levering van de Goederen. Wanneer de koper weigert de hem correct en onbeschadigde aangeboden goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper.
ARTIKEL 12 CONTRACTUELE WANPRESTATIE EN UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING
1. In geval van een contractuele wanprestatie, faillissement of WCO van de koper zal HEATSAIL steeds gerechtigd zijn om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten, dit zonder betaling van enige schadevergoeding.
ARTIKEL 13 SCHADEVERGOEDING WEGENS NIET NALEVING VAN DE OVEREENKOMST
1. Telkens wanneer de ontbinding of verbreking van de overeenkomst – hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk – zich lastens één van de partijen aandient, is er automatisch en van rechtswege en dit zonder een aanmaning of ingebrekestelling vereist is, een schade- vergoeding verschuldigd van 30% op de overeengekomen prijs.
2. HEATSAIL behoudt zich het recht voor een nader te bepalen vergoeding in meer te vorderen voor de geleden schade indien deze hoger is overeenkomstig art. 1149 BW.
ARTIKEL 14 INTELLECTUELE EIGENDOM
1. De koper verwerft naar aanleiding van de overeenkomst in geen geval enig intellectueel eigendomsrecht van de door haar aangekochte goederen.
ARTIKEL 15 GESCHILLEN
1. De rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd in geval van geschillen omtrent de Overeenkomst.
2. De Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.